brixx-solidny-partner-main-pic

Aktualność

Bezpieczeństwo


15.04.2013

W trosce o zdrowie i życie naszych pracowników zorganizowaliśmy w I i II kwartale 2013r. szkolenia, które sta­no­wią gwa­ran­cję pro­fe­sjo­nal­nego wykonania prac, zgod­nych z aktu­al­nymi nor­mami i prze­pi­sami BHP z zakresu bez­piecz­nej pracy na wysokości. Szkolenia odbyły się w Belgii i zostały przeprowadzone przez firmę ATRIUM OPLEIDINGEN dla wszystkich murarzy firmy THT BOUW Sp. z o.o.

powrót