RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę BRIXX Sp. z o.o.

Administrator Państwa Danych Osobowych – kto?

      Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest Brixx Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wernyhory 29A (02-727), zwana dalej Administratorem bądź Brixx Sp. z o.o.. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (https://giodo.gov.pl/pl/569/9276).

Inspektor Ochrony Danych

     Spółka nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się pod adresem email info@brixx.pl.

Przetwarzamy Dane Osobowe

    Dokładana szczególna staranność przez firmę Brixx Sp. z o.o., w celu chronienia interesów osób, których Dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane osobowe są: prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach – nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane; przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Przetwarzamy Dane osobowe – kiedy?

     Dane osobowe przetwarzamy w kilku sytuacjach. Na przykład kiedy: udostępniasz nam swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. złożenia swojej aplikacji, skierowania zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem / klientem).

Dane osobowe przetwarzamy w związku z kontaktami i relacjami biznesowymi – jakie?

    Jako Administrator przetwarzamy Dane osobowe naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników / współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane osobowe: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem. Powyższe dane otrzymujemy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców / zleceniodawców.

Cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z kontaktami i relacjami biznesowymi – jaki jest?

W związku z kontaktami i relacjami biznesowymi przetwarzamy Dane osobowe w następujących celach:

 • rozliczenia umów;
 • nawiązania współpracy;
 • zawarcia i realizacji umowy;
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
 • marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług;
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane osobowe dotyczą,
 • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

Okres przetwarzane Dane osobowe w związku z relacjami – jak długi?

    Dane osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe osób, które nawiązały kontakt z Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcą Danych osobowych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktami – kto jest?

Dane przetwarzane przez nas w związku z kontaktami i relacjami biznesowymi mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym (np. inwestorom i podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie / inwestycji) oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT i marketingu.

Zakres Danych osobowych przetwarzamy w związku z rekrutacją – jaki?

    Brixx Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. dane podane w różnych formularzach oraz do umowy) przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji, w tym w szczególności przetwarzamy wszelkie Dane osobowe przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji. W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane osobowe (przetwarzanie niektórych Danych osobowych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody):

 • Dane osobowe (np. imię i nazwisko),
 • Dane identyfikacyjne (np. PESEL)
 • Dane teleadresowe (np. nr telefonu, adres korespondencyjny),
 • Dane dotyczące wykształcenia,
 • Dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia,
 • Dane dotyczące uprawień,
 • inne Dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

Cel i podstawa przetwarzania Danych osobowych w związku z rekrutacją – jaki jest?

W związku z rekrutacją przetwarzamy Dane osobowe w następujących celach:

 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń
 • rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania Danych osobowych przez Administratora są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, Państwa zgoda. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.

Przetwarzane Dane osobowe w związku z rekrutacją – jak długo?

Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorca Danych osobowych w związku z rekrutacją – kto jest?

Dane osobowe przetwarzane przez Nas w związku z rekrutacją mogą być przekazywane innym podmiotom wspierającym nas w procesie rekrutacji oraz świadczącym na naszą rzecz usługi IT.

Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z powierzonymi nam Danymi osobowymi – jakie?

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych.