Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia firmy Brixx jest elementem wspomagającym realizację strategii Spółki.

Usługi świadczone w branży budowlanej związane są z wysokim ryzykiem zawodowym w miejscu pracy. Brixx zwraca szczególną uwagę na zapewnienie stałej poprawy warunków ochrony życia i zdrowia dla swoich pracowników.
Z pełną odpowiedzialnością, wykazując troskę o pracowników, zobowiązujemy się do:

  • Zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
  • Minimalizowania szkodliwości i uciążliwości stanowisk pracy
  • Wdrażania bezpiecznych technik i technologii
  • Doskonalenia organizacji i warunków pracy
  • Przestrzegania przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Niniejszą politykę realizujemy poprzez:

  • Identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i ocenianie ryzyka na stanowiskach pracy
  • Dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy
  • Systematyczne prowadzenie badań i monitorowanie warunków środowiska pracy
  • Bieżące podnoszenie kwalifikacji pracowników
  • Zapewnienie skutecznej realizacji okresowych planów poprawy warunków pracy

 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy jest bezkompromisowe. Mamy pełną świadomość znaczenia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jako integralnego elementu rozwoju firmy. Jednym z naszych kluczowych priorytetów jest stworzenie pracownikom takich warunków zatrudnienia, aby w jak najwyższym stopniu wyeliminować wszelkie wypadki przy pracy, urazy czy inne potencjalne niebezpieczeństwa, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania czynności zawodowych.

Naszym pracownikom stwarzamy bezpieczne warunki do wykonywania swojej pracy, a standardy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zapisane są na liście priorytetów w naszej strukturze organizacyjnej.

Zapoznaj się z naszą akcją „Zero Tolerancji”